STATUT

CELE FUNDACJI:

Celem Fundacji jest animacja społeczno-kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie przedsiębiorczości związanej ze sztuką i kulturą oraz promocja Wrocławia i regionu. Fundacja ma także na celu wszelką pomoc w rozwoju i doskonaleniu osobistym człowieka.

SPOSÓB REPREZENTACJI:

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym sprawach majątkowych i niemajątkowych składają Prezes lub Wiceprezes lub Sekretarz Zarządu.

Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji członkowi Zarządu lub pracownikowi Fundacji.

Wyszukiwanie Podmiotu KRS

Kopia STATUT Fundacji „Teatr Układ Formalny” [TUF][TEKST JEDNOLITY].pdf